Przepisy prawne

Znaki ostrzegawcze na substancjach niebezpiecznych

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS).W nawiasach wskazane kategorie zagrożeń.

Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym).

Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym) (4)

 • Działanie drażniące na skórę (2), na oczy (2), na drogi oddechowe
 • Działanie uczulające na skórę, (1)
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, (3)
 • Skutek narkotyczny

Substancje drażniące

 • Działanie żrące na skórę (1A, 1B, 1C)
 • Poważne uszkodzenie oczu (1)

Niestabilne materiały wybuchowe

 • Materiały wybuchowe z podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B
 • Nadtlenki organiczne, typy A, B

Substancje palne

 • Gazy łatwopalne, (1)
 • Aerozole łatwopalne (1, 2)
 • Substancje ciekłe łatwopalne (1, 2, 3), stałe łatwopalne (1, 2)
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F
 • Substancje ciekłe (1) i stałe piroforyczne (1)
 • Substancje i mieszaniny samonagrzewające się (1, 2)
 • Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, (1, 2, 3)
 • Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F

Substancje utleniające

 • Gazy utleniające, (1)
 • Substancje ciekłe i stałe utleniające, (1, 2, 3)

Gazy pod ciśnieniem

Substancje szkodliwe

 • Działanie uczulające na drogi oddechowe, (1)
 • Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, (1A, 1B, 2)
 • Rakotwórczość, (1A, 1B, 2)
 • Działanie szkodliwe na rozrodczość, (1A, 1B, 2)
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, (1, 2)
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie, (1, 2)
 • Zagrożenie spowodowane aspiracją, (1)

Substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego

 • Zagrożenie ostre, (1)
 • Zagrożenie przewlekłe, (1, 2)