Lista odbieranych odpadów

Poniżej znajduje się lista odpadów dopuszczonych do zbierania, które obsługujemy.

Odpady i substancje niebezpieczne są oznaczone "*".

Szukanie po kodzie

Aby wyszukać odpad po kodzie, proszę wpisać kod w formacie XXYYZZ gdzie XX to dwucyfrowy numer grupy, YY to dwucyfrowy numer podgrupy i ZZ to dwucyfrowy numer kolejny w ramach podgrupy. Dla przykładu 030402 lub 121310 lub 030311*.

Szukanie po dowolnym wyrazie

Aby wyszukać odpad po dowolnym wyrazie w opisie rodzaju odpadu, proszę wpisać szukane słowo np. *metal* lub *żużel* lub *foto* (znaki "*" oznaczają dowolne słowa przed i dowolne słowa po szukanym wyrazie).

Kod Rodzaj odpadu i opis
02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
0201 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
020101 Osady z mycia i czyszczenia
020102 Odpadowa tkanka zwierzęca
020103 Odpadowa masa roślinna
020104 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
020107 Odpady z gospodarki leśnej
020108* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
020109 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 020108
020110 Odpady metalowe
020183 Odpady z upraw hydroponicznych
020199 Inne niewymienione odpady
0202 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
020201 Odpady z mycia i przygotowywania surowców
020203 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
020204 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
020282 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 020280
020299 Inne niewymienione odpady
0203 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygot. i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygot. i fermentacji melasy (z wyłącz. 0207)
020301 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
020302 Odpady konserwantów
020303 Odpady poekstrakcyjne
020304 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
020305 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
020380 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 020381)
020381 Odpady z produkcji pasz roślinnych
020382 Odpady tytoniowe
020399 Inne niewymienione odpady
0204 Odpady z przemysłu cukrowniczego
020401 Osady z oczyszczania i mycia buraków
020402 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
020403 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
020480 Wysłodki
020499 Inne niewymienione odpady
0205 Odpady z przemysłu mleczarskiego
020501 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
020502 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
020580 Odpadowa serwatka
020599 Inne niewymienione odpady
0206 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
020601 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
020602 Odpady konserwantów
020603 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
020680 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
020699 Inne niewymienione odpady
0207 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
020701 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
020702 Odpady z destylacji spirytualiów
020703 Odpady z procesów chemicznych
020704 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
020705 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
020780 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
020799 Inne niewymienione odpady
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
0301 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
030101 Odpady kory i korka
030104* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 030104
030180* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
030181 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 030180
030182 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
030199 Inne niewymienione odpady
0302 Odpady powstające przy konserwacji drewna
030201* Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych
030202* Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
030203* Etaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
030204* Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
030205* Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
030299 Inne niewymienione odpady
0303 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
030301 Odpady z kory i drewna
030302 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)
030305 Szlamy z odbarwiania makulatury
030307 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
030308 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
030309 Odpady szlamów defekosaturacyjnych
030310 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
030311 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 030310
030380 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
030381 Szlamy z innych procesów bielenia
030399 Inne niewymienione odpady
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
0401 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
040101 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
040102 Odpady z wapnienia
040103* Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
040104 Brzeczka garbująca zawierająca chrom
040105 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu
040106 Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
040107 Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
040108 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
040109 Odpady z polerowania i wykańczania
040199 Inne niewymienione odpady
0402 Odpady z przemysłu tekstylnego
040209 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
040210 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
040214* Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
040215 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 040214
040216* Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
040217 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 040216
040219* Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
040220 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 040219
040221 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
040222 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
040280 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
040299 Inne niewymienione odpady
06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
0601 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych
060101* Kwas siarkowy i siarkawy
060102* Kwas chlorowodorowy
060103* Kwas fluorowodorowy
060104* Kwas fosforowy i fosforawy
060105* Kwas azotowy i azotawy
060106* Inne kwasy
060199 Inne niewymienione odpady
0602 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
060201* Wodorotlenek wapniowy
060203* Wodorotlenek amonowy
060204* Wodorotlenek sodowy i potasowy
060205* Inne wodorotlenki
060299 Inne niewymienione odpady
0603 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
060311* Sole i roztwory zawierające cyjanki
060313* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
060314 Sole i roztwory inne niż wymienione w 060311 i 060313
060315* Tlenki metali zawierające metale ciężkie
060316 Tlenki metali inne niż wymienione w 060315
060399 Inne nie wymienione odpady
0604 Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 0603
060403* Odpady zawierające arsen
060404* Odpady zawierające rtęć
060405* Odpady zawierające inne metale ciężkie
060499 Inne nie wymienione odpady
0605 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
060502* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
060503 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 060502
0606 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
060602* Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
060603 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 060202
060699 Inne nie wymienione odpady
0607 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
060701* Odpady azbestowe z elektrolizy
060702* Węgiel aktywny z produkcji chloru
060703* Osady siarczanu baru zawierające rtęć
060704* Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
060799 Inne niewymienione odpady
0608 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu
060802* Odpady zawierające niebezpieczne silikony
060899 Inne nie wymienione odpady
0609 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
060902 Żużel fosforowy
060903* Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
060904 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 060903 i 060980
060980 Fosfogipsy
060981 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)
060999 Inne nie wymienione odpady
0610 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
061002* Odpady zawierające substancje niebezpieczne
061099 Inne nie wymienione odpady
0611 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
061101 Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
061180 Odpady z produkcji związków cyrkonu
061181 Odpady z produkcji związków chromu
061182 Odpady z produkcji związków kobaltu
061183 Odpadowy siarczan żelazowy
061199 Inne nie wymienione odpady
0613 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
061301* Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
061302* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
061303 Czysta sadza
061304* Odpady z przetwarzania azbestu
061305* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
061399 Inne nie wymienione odpady
07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
0701 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
070101* Wody popłuczne i ługi macierzyste
070103* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070104* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070107* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
070108* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
070109* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
070110* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
070111* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
070112 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 070111
070180 Wapno pokarbidowe niezawierąjące substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 070108)
070199 Inne nie wymienione odpady
0702 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
070201* Wody popłuczne i ługi macierzyste
070203* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070204* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070207* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
070208* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
070209* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
070210* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
070211* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
070212 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 070211
070213 Odpady tworzyw sztucznych
070214* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
070215 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 070214
070216* Odpady zawierające niebezpieczne silikony
070217 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 070216
070280 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
070299 Inne niewymienione odpady
0703 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 0611)
070301* Wody popłuczne i ługi macierzyste
070303* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070304* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070307* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
070308* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
070309* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
070310* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
070311* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
070312 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 070311
070399 Inne niewymienione odpady
0704 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 020108 i 020109), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 0302) i innych biocydów
070401* Wody popłuczne i ługi macierzyste
070403* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070404* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070407* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
070408* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
070409* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
070410* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
070411* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
070412 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 070411
070413* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
070480* Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
070481 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 070480
070499 Inne niewymienione odpady
0705 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
070501* Wody popłuczne i ługi macierzyste
070503* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070504* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070507* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
070508* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
070509* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
070510* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
070511* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
070512 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 070511
070513* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
070514 Odpady stałe inne niż wymienione w 070513
070580* Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
070581 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 070580
070599 Inne nie wymienione odpady
0706 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków
070601* Wody popłuczne i ługi macierzyste
070603* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070604* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070607* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
070608* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
070609* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
070610* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
070611* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
070612 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 070611
070680 Ziemia bieląca z rafinacji oleju
070681 Zwroty kosmetyków i próbek
070699 Inne nie wymienione odpady
0707 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych
070701* Wody popłuczne i ługi macierzyste
070703* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070704* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070707* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
070708* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
070709* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
070710* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
070711* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
070712 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 070711
070799 Inne nie wymienione odpady
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
0801 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
080111* Odpady farb i lakierów i zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
080112 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 080111
080113* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
080114 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 080113
080115* szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
080116 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 080115
080117* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
080118 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 080117
080119* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
080120 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymieniane w 080119
080121* Zmywacz farb lub lakierów
080199 Inne nie wymienione odpady
0802 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
080201 Odpady proszków powlekających
080202 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
080203 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
080299 Inne nie wymienione odpady
0803 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
080307 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
080308 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
080312* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
080313 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 080312
080314* Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
080315 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 080314
080316* Zużyte roztwory trawiące
080317* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
080318 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 080317
080319* Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
080380 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 080319
080399 Inne nie wymienione odpady
0804 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
080409* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
080410 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 080409
080411* Odpady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
080412 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 080411
080413* Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
080414 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 080413
080415* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające odpady organiczne lub inne substancje niebezpieczne
080416 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 080415
080417* Olej żywiczny
080499 Inne nie wymienione odpady
0805 Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08
080501* Odpady izocyjanianów
09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
0901 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
090101* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
090102* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
090103* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
090104* Roztwory utrwalaczy
090105* Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielajaco-utrwalających
090106* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
090107 Błony i papiery fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
090108 Błony i papiery fotograficzny nie zawierające srebra
090110 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
090111* Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 160601, 160602 lub 160603
090112 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 090111
090113* Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 090106
090180* Przeterminowane odczynniki fotograficzne
090199 Inne nie wymienione odpady
10 Odpady z procesów termicznych
1001 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
100101 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów)
100102 Popioły lotne z węgla
100103 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
100104* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
100105 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
100107 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
100109* Kwas siarkowy
100113* Popioły lotne z emulgowanych weglowodorów stosowanych jako paliwo
100114* Popioły paleniskowe, żuzle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
100115 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 100114
100116* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
100117 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 100116
100118* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
100119 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 100105, 100107 i 100118
100120* Osady z zakładowych oczyszczalni scieków zawierające substancje niebezpieczne
100121 Osady z zakładowych oczyszczalni scieków inne niż wymienione w 100120
100122* Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
100123 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 100122
100124 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 100182)
100125 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
100126 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
100180 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
100181 Mikrosfery z popiołów lotnych
100182 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
100199 Inne niewymienione odpady
1002 Odpady z hutnictwa żelaza i stali
100201 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
100202 Nieprzerobione żużle z innych procesów
100207* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierąjące substancje niebezpieczne
100208 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 100207
100210 Zgorzelina walcownicza
100211* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
100212 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 100211
100213* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
100214 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 100213
100215 Inne szlamy i osady pofiltracyjne
100280 Zgary z hutnictwa żelaza
100281 Odpadowy siarczan żelazawy
100299 Inne niewymienione odpady
1003 Odpady z hutnictwa aluminium
100302 Odpadowe anody
100304* Żużle z produkcji pierwotnej
100305 Odpady tlenku glinu
100308* Słone żużle z produkcji wtórnej
100309* Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej
100315* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
100316 Zgary z wytopu inne niż wymienione w 100315
100317* Odpady zawierające smołę z produkcji anod
100318 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 100317
100319* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
100320 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 100319
100321* Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
100322 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 100321
100323* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
100324 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 100323
100325* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
100326 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 100325
100327* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
100328 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 100327
100329* Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
100330 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 100329
100399 Inne nie wymienione odpady
1004 Odpady z hutnictwa ołowiu
100401* Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
100402* Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
100403* Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)
100404* Pyły z gazów odlotowych
100405* Inne cząstki i pyły
100406* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
100407* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
100409* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
100410 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 100409
100499 Inne nie wymienione odpady
1005 Odpady z hutnictwa cynku
100501 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 100580)
100503* Pyły z gazów odlotowych
100504 Inne cząstki i pyły
100505* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
100506* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
100508* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
100509 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 100508
100510* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z woda gazy palne w niebezpiecznych ilościach
100511 Zgary inne niż wymienione w 100510
100580 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
100599 Inne nie wymienione odpady
1006 Odpady z hutnictwa miedzi
100601 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
100602 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
100603* Pyły z gazów odlotowych
100604 Inne cząstki i pyły
100606* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
100607* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
100609* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
100610 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 100609
100680 Żużle szybowe i granulowane
100699 Inne nie wymienione odpady
1007 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny
100701 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
100702 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
100703 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
100704 Inne cząstki lub pyły
100705 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
100708 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 100707
100799 Inne nie wymienione odpady
1008 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
100804 Czastki i pyły
100808* Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
100809 Inne żużle
100810* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z woda gazy palne w niebezpiecznych ilościach
100811 Zgary inne niż wymienione w 100810
100812* Odpady zawierające smołę z produkcji anod
100813 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 100812
100814 Odpadowe anody
100815* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
100816 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 100815
100817* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
100818 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 100817
100819* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
100820 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 100819
100899 Inne nie wymienione odpady
1009 Odpady z odlewnictwa żelaza
100903 Żużle odlewnicze
100905* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
100906 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 100905
100907* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
100908 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 100907
100909* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
100910 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 100909
100911* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
100912 Inne cząstki stałe niż wymienione w 100911
100913* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
100914 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 100913
100915* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
100916 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 100915
100980 Wybrakowane wyroby żeliwne
100999 Inne nie wymienione odpady
1010 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
101003 Zgary i żużle odlewnicze
101005* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
101006 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 101005
101007* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
101008 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 101007
101009* Pyły z gazów odlotowych zawierajce substancje niebezpieczne
101010 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 101009
101011* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
101012 Inne cząstki stałe niż wymienione w 101011
101013* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
101014 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 101013
101015* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów 101016
101016 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 101015
101099 Inne nie wymienione odpady
1011 Odpady z hutnictwa szkła
101103 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
101105 Cząstki i pyły
101109* Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
101110 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 101109
101111* Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
101112 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 101111
101113* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
101114 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 101113
101115* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
101116 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 101115
101117* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
101118 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 101117
101180 Szlamy fluorokrzemianowe
101199 Inne nie wymienione odpady
1012 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)
101201 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
101203 Cząstki i pyły
101205* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
101206 Zużyte formy
101208 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
101209* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
101210 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 101209
101211* Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
101212 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 101211
101213 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
101299 Inne nie wymienione odpady
1013 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
101301 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
101304 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
101306 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 101312 i 101313)
101307 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
101309* Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych
101310 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 101309
101311 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 101309 i 101310
101312* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
101313 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 101312
101314 Odpady betonowe i szlam betonowy
101380 Odpady z produkcji cementu
101381 Odpady z produkcji gipsu
101382 Wybrakowane wyroby
101399 Inne nie wymienione odpady
11 Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
1101 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. z procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
110105* Kwasy trawiące
110106* Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 110105
110107* Alkalia trawiące
110108* Osady i szlamy z fosforowania
110109* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
110110 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 110109
110111* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
110112 Wody popłuczne inne niż wymienione w 110111
110113* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
110114 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 110113
110115* Odcieki i szlamy z  systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
110116* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
110198* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
110199 Inne nie wymienione odpady
1102 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
110202* Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
110203 Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
110205* Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
110206 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 110205
110207* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
110299 Inne nie wymienione odpady
1103 Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
110301* Odpady zawierające cyjanki
110302* Inne odpady
1105 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
110501 Cynk twardy
110502 Popiół cynkowy
110503 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
110504 Zużyty topnik
110599 Inne nie wymienione odpady
12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
1201 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
120101 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
120102 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
120103 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
120104 Cząstki i pyły metali nieżelaznych
120105 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
120106* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów
120107* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
120108* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
120109* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców
120110* Syntetyczne oleje z obróbki metali
120112* Zużyte woski i tłuszcze
120113 Odpady spawalnicze
120114* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
120115 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 120114
120116* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
120117 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 120116
120118* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
120119* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
120120* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
120121 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 120120
120199 Inne nie wymienione
1203 Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)
120301* Wodne ciecze myjące
120302* Odpady z odtłuszczania parą
13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
1301 Odpadowe oleje hydrauliczne
130101* Oleje hydrauliczne zawierające PCB
130104* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
130105* Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
130109* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
130110* Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
130111* Syntetyczne oleje hydrauliczne
130112* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
130113* Inne oleje hydrauliczne
1302 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
130204* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
130205* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
130206* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
130207* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
130208* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
1303 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
130301* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB
130306* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 130301
130307* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
130308* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 130301
130309* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
130310* Inne oleje i ciecze
1305 Odpady z odwadniania olejów w separatorach"
130501* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
130502* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
130503* Szlamy z kolektorów
130506* Oleje z odwadniania olejów w separatorach
130507* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
130508* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
1307 Odpady paliw ciekłych
130701* Olej opałowy i olej napędowy
130702* Benzyna
130703* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
1308 Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach
130801* Szlamy lub emulsje z odsalania
130802* Inne emulsje
130899* Inne nie wymienione odpady
14 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
1406 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach
140601* Freony, HCFC, HFC
140602* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
140603* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
140604* Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
140605* Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
1501 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
150104 Opakowania z metali
150105 Opakowania wielomateriałowe
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe
150107 Opakowania ze szkła
150109 Opakowania z tekstyliów
150110* Opakowania zawierające pozostałości po substancjach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
150111* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
1502 Sorbenty, materiały filtracyjne tkaniny do wycierania i tkaniny ochronne
150202* Sorbenty, materiały filtracyjne(w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. Szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
150203 Sorbenty, materiały filtracyjne(w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. Szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż w 150202
16 Odpady nieujęte w innych grupach
1601 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608)
160103 Zużyte opony
160107* Filtry olejowe
160108* Elementy zawierające rtęć
160109* Elementy zawierające PCB
160110* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
160112 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 160111
160113* Płyny hamulcowe
160114* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
160115 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 160114
160116 Zbiorniki na gaz skroplony
160117 Metale żelazne
160118 Metale nieżelazne
160119 Tworzywa sztuczne
160120 Szkło
160121* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160107 do 160111, 160113 i 160114
160122 Inne nie wymienione elementy
160199 Inne nie wymienione odpady
1602 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
160209* Transformatory i kondensatory zawierające PCB
160210* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 160209
160211* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
160212* Zużyte urządzenia zawierające
160213* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212
160214 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213
160215* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
160216 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215
1603 Partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
160303* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
160304 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 160303, 160380
160305* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
160306 Organiczne odpady inne niż wymienione w 160305, 160380
160380 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
1605 Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
160504* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
160505 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 160504
160506* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
160507* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
160508* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
160509 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 160506, 160507 lub 160508
1606 Baterie i akumulatory
160601* Baterie i akumulatory ołowiowe
160602* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
160603* Baterie zawierające rtęć
160604 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603)
160605 Inne baterie i akumulatory
160606* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
1607 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych ibeczek (z wyjatkiem grup 05 i 13)
160708* Odpady zawierające rope naftowa lub jej produkty
160709* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
160799 Inne nie wymienione odpady
1608 Zużyte katalizatory
160801 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 160807)
160802* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki
160803 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 160802
160804 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 160807)
160805* Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
160806* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
160807* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
1609 Substancje utleniające
160901* Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
160902* Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
160903* Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
160904* Inne nie wymienione substancje utleniające
1610 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia poza miejscem ich powstania
161001* Uwodnione odpady ciekłe zawierające odpady niebezpieczne
161002 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 161001
161003* Stężone uwodnione odpady ciekłe(np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
161004 Stężone uwodnione odpady ciekłe(np. koncentraty) inne niż wymienione w 161003
1611 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
161101* Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
161102 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 161101
161103* Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
161104 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 161103
161105* Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
161106 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 161105
1680 Odpady różne
168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
1681 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
168101* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
168102 Odpady inne niż wymienione w 168101
1682 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
168201* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
168202 Odpady inne niż wymienione w 168201
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
1701 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
170102 Gruz ceglany
170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
170106* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106
170180 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
170181 Odpady z remontów i przebudowy dróg
170182 Inne nie wymienione odpady
1702 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
170201 Drewno
170202 Szkło
170203 Tworzywa sztuczne
170204* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
1703 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
170301* Asfalt zawierający smołę
170302 Asfalt inny niż wymieniony w 170301
170303* Smoła i produkty smołowe
170380 Odpadowa papa
1704 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
170401 Miedź, brąz, mosiądz
170402 Aluminium
170403 Ołów
170404 Cynk
170405 Żelazo i stal
170406 Cyna
170407 Mieszaniny metali
170409* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
170410* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
170411 Kable inne niż wymienione w 170410
1705 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
170503* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503
170505* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
170506 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505
170507* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
170508 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507
1706 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
170601* Materiały izolacyjne zawierające azbest
170603* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603
170605* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
1708 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
170801* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
170802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801
1709 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
170901* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
170902* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB(np. substancje i przedmioty zawierające PBC: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, ,szczelne zespoły okienne, kondensatory
170903 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903
18 Odpady medyczne i weterynaryjne
1801 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
180106* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
180107 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 180106
180108* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
180109 Leki inne niż wymienione w 180108
180110* Odpady amalgamatu dentystycznego
1802 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
180205* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
180206 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 180205
180207* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
180208 Leki inne niż wymienione w 180207
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
1901 Odpady z termicznego przekształcania odpadów
190102 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
190105* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
190106* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
190107* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
190110* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
190111* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
190112 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 190111
190113* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
190114 Popioły lotne inne niż wymienione w 190113
190115* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
190116 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 190115
190117* Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
190118 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 190117
190119 Piaski ze złóż fluidalnych
190199 Inne nie wymienione odpady
1902 Odpady z fizykochemicznej obróbki odpadów
190203 Wstępnie pomieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
190204* Wstępnie pomieszane odpady składające się co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
190205* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
190206 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 190205
190207* Oleje i koncentraty z separacji
190208* Ciekłe odpady palne
190209* Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
190210 Odpady palne inne niż wymienione w 190208 lub 190209
190211* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
190299 Inne nie wymienione odpady
1903 Odpady stabilizowane lub zestalone(3)
190304* Odpady niebezpieczne częściowo (4) stabilizowane
190305 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 190304
190306* Odpady niebezpieczne zestalone
190307 Odpady zestalone inne niż wymienione w 190306
1904 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
190401 Zeszklone odpady
190402* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
190403* Niezeszklona faza stała
190404 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwienia
1905 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
190501 Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
190502 Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
190503 Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)
190599 Inne nie wymienione odpady
1906 Odpady z beztlenowego rozkladu odpadów
190603 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
190604 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
190605 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
190606 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
190699 Inne nie wymienione odpady
1908 Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach
190801 Skratki
190802 Zawartość piaskowników
190805 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
190806* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
190807* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
190808* Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
190809 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
190810* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 190809
190811* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
190812 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 190811
190813* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
190814 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 190813
190899 Inne nie wymienione odpady
1909 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
190901 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
190902 Osady z klarowania wody
190903 Osady z dekarbonizacji wody
190904 Zużyty węgiel aktywny
190905 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
190906 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
190999 Inne nie wymienione odpady
1910 Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale
191001 Odpady żelaza i stali
191002 Odpady metali nieżelaznych
191003* Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
191004 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 191003
191005* Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
191006 Inne frakcje niż wymienione w 191005
1911 Odpady z regeneracji olejów
191101* Zużyte filtry iłowe 
191102* Kwaśne smoły
191103* Uwodnione odpady ciekłe
191104* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
191105* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
191106 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 191105
191107* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
191199 Inne nie wymienione odpady
1912 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
191201 Papier i tektura
191202 Metale żelazne
191203 Metale nieżelazne
191204 Tworzywa sztuczne i guma
191205 Szkło
191206* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
191207 Drewno inne niż wymienione w 191206
191208 Tekstylia
191209 Minerały np. piasek kamienie
191210 Odpady palne (paliwo alternatywne)
191211* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211
1913 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
191301* Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
191302 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 191301
191303* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
191304 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 191303
191305* Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
191307* Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
191308 Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 191307
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
2001 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie
200101 Papier i tektura
200102 Szkło
200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
200110 Odzież
200111 Tekstylia
200113* Rozpuszczalniki
200114* Kwasy
200115* Alkalia
200117* Odczynniki fotograficzne
200119* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
200121* Lampy fluororescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
200123* Urządzenia zawierające freony
200125 Oleje ivtłuszcze jadalne
200126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125
200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 200127
200129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
200130 Detergenty inne niż wymienione w 200129
200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
200132 Leki inne niż wymienione w 200131
200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie
200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133
200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawie
200136 Zszyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135
200138 Drewno inne niż wymienione w 200137
200139 Tworzywa sztuczne
200140 Metale
200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119
200199 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
2002 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
200201 Odpady ulegające biodegradacji
200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie
200203 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
2003 Inne odpady komunalne
200301 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
200302 Odpady z targowisk
200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów
200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
200307 Odpady wielkogabarytowe
200399 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach